پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر  AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر  AVR در 51 اسلايد قابل ويرايش

 

با توجه به آشنايي سيستم کامپيوتر، براي شناخت ميکروکنترلر کافي است فقط تفاوت بين آن دو را بيان کنيم .

تفاوت سيستم کامپيوتر با ميکروکنترلر

 دارد زيرا برنامه هاي کاربران نياز به فضاي زيادي براي اجرا شدن دارند. ROM  بيشتري نسبت به RAM سيستم کامپيوتر
 
  آن است. RAM   بزرگتر از ROM اما در يک ميکروکنترلر فضاي

 فقط به عنوان حافظه موقت استفاده مي گردد در  RAM آن ذخيره مي شود و از ROM در ميکرو برنامه کنترلي  در

 ذخيره مي شود و هم از آن به عنوان حافظه موقت استفادهRAM صورتي که در سيستم کامپيوتر هم برنامه کنترلي در

مي شود

  در يک مدار قرار دهيم تا مورد I/Oيک پردازنده به تنهايي نمي تواند عملي انجام دهد و بايد آن را با حافظه و وسايل

 ، وسايل وروديCPUاستفاده قرار گيرد اما يک ميکرو کنترلر مي تواند به تنهايي استفاده شود. در واقع آن داراي يک

 قرار داده شده است.IC-خروجي و حافظه داخلي مي باشد که بر روي يک

 کردن ميکرو:PROGRAM

 نوشته مي شود. اين برنامه در محط برنامه نويسي که براي ميکرو ها طراحي شده ،program memoryبرنامه ميکرو داخل
 
 ميکروflash به حافظه programer  به اضافه يک مدار وي به وسيله يکUSBنوشته مي شود سپس توسط پورت سريال يا

انتقال مي يابد.